Algemene voorwaarden

Casting Cloud, gevestigd te Amsterdam met KVK nummer 34374314 hierna te noemen Casting Cloud, bemiddelt via een online platform tussen (trainings-, semi-) acteurs, actrices, (edel-)figuranten, hierna te noemen artiest of artiesten, en opdrachtgevers. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden in alle gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de diensten van Casting Cloud onderstaande leveringsvoorwaarden. Onderstaande leveringsvoorwaarden gelden ook in de relatie tussen Casting Cloud en artiesten. De leveringsvoorwaarden van Casting Cloud prevaleren te allen tijde, ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert. Casting Cloud is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de artiesten te behartigen.

Artikel 1 – Tarieven

De tarieven worden in overleg enerzijds tussen opdrachtgever en artiest en anderzijds Casting Cloud en opdrachtgever vastgesteld. Tenzij schriftelijk anders overeen wordt gekomen. [top]

Artikel 2 – No cure no pay

Casting Cloud werkt op basis van ‘No cure, no pay’. Bij minder dan 50% respons binnen 48 uur krijgt de opdrachtgever de helft van de vergoeding terug. Bij minder dan 25% respons binnen 48 uur krijgt de opdrachtgever het volledige bedrag, minus de sms kosten, terug. Let op, wij nemen contact op met alle door de opdrachtgever benaderde artiesten. Mocht blijken dat deze wel hebben gereageerd dan zal Casting Cloud onderzoeken wat er mis is gegaan. Mocht er sprake zijn van fraude dan zal Casting Cloud direct maatregelen nemen.[top]

Artikel 3 - Vergoeding(en) van Opdrachtgever aan Casting Cloud

Indien er daadwerkelijke een roltoekenning tot stand is gekomen via Casting Cloud dient de opdrachtgever een vergoedingen aan Casting Cloud te betalen. Een kosten overzicht is aan te vragen via info@castingcloud.nl[top]

Artikel 4 - Gebruik SMS dienst

Per verstuurde SMS is de opdrachtgever ten alle tijden minimaal €2,50-ex btw. verschuldigd.[top]

Artikel 5a - Meldingsplicht Opdrachtgever

De opdrachtgever is ten alle tijden verplicht, zodra er een mondelinge en of schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en de artiest, dit binnen 14 dagen te melden per email aan Casting Cloud. Gebeurd dit niet dan is de opdrachtgever, na meldingsplicht termijn, binnen 14 dagen een boete verschuldigd van € 500,- per rol per project.

Opdrachtgever hoeft geen melding te doen van het boeken van (edel-) figuranten. Tenzij de (edel-) figurant een rol krijgt toebedeeld met een dagvergoeding van € 250,- of meer dan dient de opdrachtgever deze ook te melden zoals hierboven beschreven in artikel 5a [top]

Artikel 5b - Meldingsplicht Artiest

De artiest is ten alle tijden verplicht binnen 14 dagen per email of telefoon te melden wanneer hij daadwerkelijk een rol heeft gekregen via Casting Cloud. Gebeurd dit niet dan behoudt Casting Cloud zich het recht voor in een dergelijk geval zonder opgaaf van redenen de inschrijving van de artiest per direct op te heffen.

(Edel-) figurant hoeft geen melding te doen van zijn haar boeking. Tenzij de (edel-) figurant een rol krijgt toebedeeld met een dagvergoeding van € 250,- of meer dan dient de (edel-) figurant dit ook te melden zoals hierboven beschreven in artikel 5b. [top]

Artikel 6 – Controle gegevens inschrijvingen

Casting Cloud functioneert als een platform voor vraag en aanbod in de door Casting Cloud gekozen doelgroepen. Casting Cloud is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen opdrachtgevers en artiesten. Tenzij anders overeengekomen. Casting Cloud verplicht zich zorg te dragen om alles in het werk te stellen om de inschrijving van (trainings-, semi-) Acteurs en Actrices goed te controleren.
Iedereen mag zich (edel-) figurant noemen. Om die reden kan Casting Cloud dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van deze inschrijvers, de juistheid van de gegevens. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen zonder toestemming van ouders of voogd. [top]

Artikel 7 – Garanties

Casting Cloud garandeert op geen enkele wijze opdrachten of werkzaamheden na inschrijving op de Casting Cloud website; waar er tevens geen garanties gegeven kunnen worden aan opdrachtgevers betreffende de juistheid van de gegevens van onze (edel-) figurant zoals die in de database zijn verwerkt. Eventuele vergoedingen worden uitsluitend bepaald door opdrachtgevers en artiesten van de Casting Cloud website. Casting Cloud is op geen enkele wijze aansprakelijk voor misstanden in de betalingscondities van opdrachtgevers naar onze artiesten. [top]

Artikel 8 - Opties en Boekingen

De door een artiest en opdrachtgevers ondertekende opdrachtbevestiging of mondelinge overeenkomst is bindend voor deze partijen. Opties op artiesten dienen een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om geëffectueerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking voordat de boeking van een tweede optant wordt geëffectueerd. Een boekingsvoorwaarde is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de artiest. [top]

Artikel 9 – Annuleringen

Annuleringen, in ruimste zin van het woord, van opdrachtgevers en of artiesten hebben nooit en te nimmer invloed op de in artikel 3 en 4 omschreven vergoedingen. [top]

Artikel 10 – Functioneren website

Casting Cloud kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van de Casting Cloud website garanderen. [top]

Artikel 11 – Ontoelaatbaar gedrag

Door inschrijven op de Casting Cloud website gaan Opdrachtgevers ermee akkoord op geen enkele wijze ontoelaatbare, verwijtbare, of enigszins erotisch of seksueel getinte oproepen te doen naar onze artiesten. Bij constatering van overtreding van deze bepaling volgt, zonder verdere opgaaf van redenen, sluiting en verwijdering van de account. Casting Cloud zal indien nodig, de desbetreffende autoriteiten op de hoogte stellen indien er erotisch of seksueel getinte oproepen of voorstellen naar minderjarigen op Casting Cloud worden gedaan. [top]

Artikel 12 – Mailing

Gebruikers die zich op Casting Cloud hebben ingeschreven gaan expliciet akkoord met het versturen van e-mail, nieuwsbrieven en aanbiedingen door Casting Cloud. De enige wijze waarop Gebruikers deze e-mail kunnen stoppen, is door zich uit te schrijven of een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. [top]

Artikel 13 - Correspondentie

Casting Cloud is niet verantwoordelijk voor de actuele update van persoonlijke gegevens van de bij haar ingeschreven Artiesten. Hier zijn de Artiesten zelf verantwoordelijk voor. Correspondentie via de Casting Cloud website wordt naar de bij Casting Cloud opgegeven email adressen gemaild. Correspondentie vindt zoveel mogelijk per e-mail plaats. Casting Cloud is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccurate opgegeven e-mail van betreffende inschrijver. [top]

Artikel 14 – Materiaal website

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van de Casting Cloud site behoren Casting Cloud toe. Dit geldt niet voor de door de Casting Cloud gebruikers geplaatste materialen zoals foto's, muziek mp3 bestanden en video’s. Alle beeld- en geluidsmateriaal, data, teksten, etc geplaatst op de Casting Cloud website dienen rechtenvrij te zijn. Casting Cloud kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de portfolio geplaatste multimedia (foto´s, audio en eventueel video). Mogelijke claims omtrent de publicatie van beeld- of geluidsmateriaal zullen dan ook verwezen worden naar de persoon of organisatie,verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal. Het staat Casting Cloud vrij deze ten behoeve van promotionele doeleinden te gebruiken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. [top]

Artikel 15 - Bedrijfsgegevens

Door inschrijving op de website castingcloud.nl geeft men aan akkoord te gaan met de door Casting Cloud opgestelde voorwaarden en geeft men expliciet toestemming voor gebruik van de ingezonden gegevens aan Casting Cloud voor marketing-doeleinden in de ruimste zin des woords. Gebruiker gaat akkoord met het vermelden van diens bedrijfsgegevens op de Casting Cloud website. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. [top]

Artikel 16 - Uitsluiting

Casting Cloud behoudt zich het recht voor niet-serieuze, kwetsende, aanstootgevende, of commerciële berichten te weigeren. Casting Cloud behoudt zich verder het recht voor om Gebruikers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Casting Cloud om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. [top]

Artikel 17 - Privacyrichtlijn

Casting Cloud neemt dan de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens van Casting Cloud Gebruikers worden opgenomen in een centraal bestand van Casting Cloud . Deze gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten af te stemmen op de interesse van Casting Cloud Gebruikers en om Gebruikers hierover te informeren. [top]

Artikel 18 - Toestemming vermenigvuldiging

Niets van de Casting Cloud site mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voor elk gebruik is vooraf toestemming van Casting Cloud vereist. [top]

Artikel 19 – Account overdracht

Gebruikersaccounts voor opdrachtgevers zijn gerelateerd aan de verstrekte bedrijfsgegevens zoals adres en kvk nummer en derhalve in geen enkel geval overdraagbaar aan een derde partij.. Gebruikers die een account als opdrachtgever hebben aangemaakt, mogen de login gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Casting Cloud behoudt zich het recht voor in een dergelijk geval zonder opgaaf van redenen de account per direct op te heffen. [top]

Artikel 20 - Weigering

Het toekennen en accorderen van een gebruikersaccount voor opdrachtgevers is uitsluitend en alleen door Casting Cloud te bepalen, en Casting Cloud behoudt zich het recht voor bedrijven die een account aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren. [top]

Artikel 22 - Materiaal artiest

Indien materiaal van de artiest bij de opdrachtgever in ongerede raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van de opdrachtgever. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal. [top]

Artikel 23 - Materiaal gebruik

De opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s/film en ander materiaal van de artiest voor andere doeleinden te gebruiken dan de opdrachtbevestiging en/of boekingsformulier en/of factuur aangeeft/aangeven. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan de artiest en of zijn/haar agent wat betreft enige wijzigingen of aanpassingen en/of omzettingen van het materiaal dan wel extra gebruik van het materiaal waarbij de artiest en/of materiaal en/of publicatierechten anders wordt/worden gebruikt dan schriftelijk overeengekomen met de artiest en of zijn/haar agent. [top]

Artikel 24 - Gebruik na betaling

A. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot gebruik van de gemaakte opnamen c.q. materiaal dan wel het recht op openbaarmaking, nadat betaling van de volledige terzake verschuldigde bedragen voor zowel artiest en of zijn/haar agent als voor Casting Cloud heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

B. Bij overtreding van het bepaalde in 24A is de opdrachtgever jegens Casting Cloud een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van euro 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking behoudens haar recht op volledige vergoeding van haar schade. Bij overtreding van het bepaalde in 24A is de opdrachtgever ook jegens de artiest en of haar agent een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van euro 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking behoudens haar recht op volledige vergoeding van haar schade. [top]

Artikel 25 - Betaling en incasso kosten

A. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan ten name van Casting Cloud onder vermelding van het factuurnummer. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.
B. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 2% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan Casting Cloud, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot een volle maand.
C. Alle kosten welke door Casting Cloud c.q. de artiest en of zijn/haar agent worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Casting Cloud c.q. en gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vordering of het handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 25 % van het te vorderen bedrag met een minimum euro 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) per vordering.
D. De artiest wordt pas voor zijn/haar werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens Casting Cloud. [top]

Artikel 26 - Vergoeding aan artiest

De artiest die beschikt over een zogenaamde VAR verklaring (met vermelding van winst uit onderneming) is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belastingen en premies zorgdragen. Alvorens tot betaling over te zullen gaan dient de artiest een kopie van de VAR verklaring samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan Opdrachtgever te overleggen. De opdrachtgever is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken. De artiest die niet beschikt over een zogenaamde VAR verklaring wordt geacht in dienstbetrekking te staan. De afgesproken vergoeding is een bruto-bruto vergoeding waarop de agentfee in mindering komt en die vervolgens ontworpen is aan afdracht loonbelasting en sociale premies. Alsdan zal de netto vergoeding aan de artiest worden uitbetaald. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 26 geld niet voor (edel-) figuranten die contant op de set betaald worden. [top]

Artikel 27 – Aansprakelijkheid

A. Casting Cloud is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover de artiest aansprakelijk voor schade en kosten van welke aard ook, behalve voor opzet en grove schuld, die tijdens werktijd of in verband met de werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en artiest vrijwaren Casting Cloud uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
B. Casting Cloud is noch aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever of van een derde, die de artiest tijdens de opdracht toebrengt, noch die mocht zijn ontstaan, doordat de artiest gebrekkig presteert of in werkelijkheid afwijkt van de in de database aanwezige foto.
C. De arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Casting Cloud. Casting Cloud is verplicht de opdrachtgever van voornoemde omstandigheden op de hoogte te brengen, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is gesteld.
D. Mocht Casting Cloud uit hoofde van toerekenbaar tekortschieten aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door de opdrachtgever of door derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de aan de artiest betaalde dagfee, dat met de opdrachtgever is overeengekomen terzake van de opdracht.
E. Opdrachtgever en de artiest vrijwaren Casting Cloud voor alle aanspraken welke de bedrijfsvereniging dan wel de belastingdienst eventueel jegens Casting Cloud zou blijken te willen doen gelden.
F. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings-) overeenkomst mocht voortvloeien voor de artiest en Casting Cloud behoudens in geval van eigen toerekenbaar tekortschieten.
G. Zowel de opdrachtgever als de artiest verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de werkzaamheden. De artiest verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden. [top]

Artikel 28 - Boete beding

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de voorgaande artikelen omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekort schiet verbeurt de opdrachtgever, zonder dat een in gebreke stelling is vereist, ten gunste van de artiest en Casting Cloud een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever. [top]

Artikel 29 – Derden

A. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomsten sluit omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal zal de duur van die overeenkomst de duur van de met de artiest gesloten overeenkomst niet overtreffen behoudend zijn/ haar voorafgaande schriftelijke toestemming van de artiest en/of Casting Cloud.
B. Bij overtreding van punt A. verbeurt de opdrachtgever ten gunste van de artiest en Casting Cloud een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat in gebreke stelling is vereist.
C. Naast de in punt B. genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens de artiest volledig schadeplichtig ter zake van overtreding van punt A.
D. Opdrachtgever verbindt zich jegens de artiest en Casting Cloud op verbeurde van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derden te sluiten overeenkomst als bedoeld in punt A. een boete clausule op te nemen voor het geval dat deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt /maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan de artiest en Casting Cloud

[top]

Artikel 30 – Ongevallen

Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de artiest op weg naar/van de opnameplaats en tijdens opnamen is Casting Cloud noch jegens de artiest, noch jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk. [top]

Artikel 31 - Benaderde artiest buiten Casting Cloud

Het is de opdrachtgever c.q. de artiest niet toegestaan om zonder melding aan Casting Cloud en buiten medeweten van Casting Cloud om, na eenmaal door haar in contact te zijn gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is tweemaal het bedrag door opdrachtgever aan Casting Cloud verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via Casting Cloud waren gelopen. Artikel 31 geldt alleen voor de projecten waarvoor de opdrachtgever Casting Cloud heeft gebruikt. [top]

Artikel 32 – Internet

Casting Cloud zal een selectie uit haar bestand op internet plaatsen en de artiest stemt hiermee op voorhand in. Casting Cloud is niet verplicht de artiest ook daadwerkelijk op internet te plaatsen. [top]

Artikel 33 - Geschillen

Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen door Casting Cloud worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing. [top]